Sanacija slapišta prelivne brane HE Đerdap I

Klijent:
Privredno Društvo "Hidroelektrane Đerdap" d.o.o. Kladovo
Lokacija:
Srbija
Trajanje projekta:
2014
Usluge:
Batimetrijsko multibeam snimanje, obrada podatka i izrada detaljnog 3D modela
Download
Ranijim batimetrijskim merenjima utvrđeno je postojanje oštećenja kecelje slapišta. Klijent je želeo da se utvrdi prava razmera oštećenja i da se na osnovu toga napravi plan sanacije istog.